Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Θερινό πρωτάθλημα διαθλου με τρέξιμο στο Μέτσοβο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013 στις Πολιτσές (Κρύα Βρύση), ο ΕΟΣ Μετσόβου θα πραγματοποιήσει το πρωτάθλημα θερινού Διάθλου με τρέξιμο, σύμφωνα με το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο. Χιονοδρομίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

14:30 ​​​Σύσκεψη αρχηγών
15:00-15:50 ​Ρύθμιση
16:00 ​​​Εκκίνηση ΑΓΕΝ, Π-Κ Σπρίντ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Αντρών (από 1993)​​4000 μέτρα
Εφήβων (1997-1994) ​4000 μέτρα
Γυναικών (από 1997) 3000 μέτρα
Π2-Κ2 (1998-1999) ​3000 μέτρα
Π1-Κ1​(2000-2001) ​2000 μέτρα
ΠΡΟ (2002-2004)​​1000 μέτρα​

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ανοιχτή συμμετοχή για τους αθλητές και τα σωματεία-μέλη της ΕΟΧ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ.
44200 ΜΕΤΣΟΒΟ, ΤΗΛ-ΦΑΞ 2656042000, email:eosmetsovou@gmail.com
http//eosmetsovou.blogspot.gr, Facebook: ΕΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ


Posted via DraftCraft app

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τη διάθεση πέντε (5) νέων επαγγελματικών αδειών για τη Λαϊκή Αγορά Πεντέλης και δέκα (10) νέων επαγγελματικών αδειών για τη Λαϊκή Αγορά Σεισμοπλήκτων του Δήμου Ιωαννιτών.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διάθεση πέντε (5) νέων επαγγελματικών αδειών για τη Λαϊκή Αγορά Πεντέλης και δέκα (10) νέων επαγγελματικών αδειών για τη Λαϊκή Αγορά Σεισμοπλήκτων του Δήμου Ιωαννιτών.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ
Δικαιούχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, από το συνολικό αριθμό των προς διάθεση αδειών, είναι κατά σειρά προτεραιότητας τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, εφόσον είναι άνεργα: 1) Ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών 2) Έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την ιθαγένεια άλλου κράτους -μέλους της EE, οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς Παλιννοστούντες από την πρώην ΕΣΣΔ ή την περιοχή του Πόντου, οι Έλληνες τσιγγάνοι POM: α) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα, γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), ανάπηροι που μπορούν να ασκήσουν επάγγελμα, εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), άτομα απεξαρτημένα από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο, στ) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πρόσωπα τα οποία, κατά τα τρία τελευταία χρόνια εργάστηκαν, αποδεδειγμένα, ως υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών ή είναι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου, ζ) μέχρι ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), πρόσωπα τα οποία ασκούσαν εμπορία κατά το κύριο επάγγελμα και αδυνατούν να συνεχίσουν την άσκησή της, για λόγους νομικούς και οικονομικούς, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας. η) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας. Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται με κλήρωση στην οποία μετέχουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι. Κλήρωση διενεργείται όταν ο αριθμός των προσώπων τα οποία έχουν προτεραιότητα, κατά κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγορία προσώπων. Οι κατηγορίες των νέων διαθέσιμων επαγγελματικών αδειών αναφέρονται στο τέλος της προκήρυξης στον συνημμένο πίνακα. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν ότι δε θα ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα πλην εκείνης του επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών: α) στοιχεία αποδεικτικά της ιδιότητας που επικαλούνται στην αίτηση TOUC και ειδικότερα: 1) Οι άνεργοι κάρτα ανεργίας «του Ο.Α.Ε.Δ. που δεν έχει λήξει ή βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί μη άσκησης εμπορικής δραστηριότητας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή θεωρημένο βιβλιάριο του Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Ο.Γ.Α. 2) Οι υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που να αποδεικνύει τουλάχιστον τριετή εργασία στη θέση υπαλλήλου πωλητή λαϊκών αγορών. 3) Οι πλανόδιοι έμποροι πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και αντίγραφο νόμιμα εκδοθείσας άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου. 4) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και οι γονείς με τρία παιδιά, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 5) Οι ανάπηροι πιστοποιητικό αναπηρίας. 6) Τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή οι γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες (νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης), πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή. 7) Οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες και οι ομογενείς παλιννοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο αντίγραφο επικυρωμένο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 8) Τα πρόσωπα που ασκούσαν εμπορία κατά κύριο επάγγελμα και αδυνατούν να συνεχίσουν για νομικούς και οικονομικούς λόγους την άσκησή της, κάθε τύπου αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας συνέχισης της δραστηριότητας. 9) Οι Έλληνες τσιγγάνοι POM επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγιο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας. β) Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν επίσης να επιδείξουν τη φορολογική δήλωση και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της ΑΟΥ νια τα εισοδήματα της τελευταίας τριετίας του/της ενδιαφερομένου/ ης, του συζύγου και των προστατευόμενων μελών η υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΑΟΥ περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης. γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. δ) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου να αποκτήσει την άδεια ότι δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Α. Η αίτηση υποβάλλεται προς την Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 4, παρ. 5 του Ν.3377/05, και κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερόμενου θεωρημένη από Δημόσια αρχή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, τμήμα Γραμματείας, Βορείου Ηπείρου 20, Ιωάννινα. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, αναφέρονται δε σε αυτή τα είδη των προς πώληση εμπορευμάτων και η κατηγορία στην οποία ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμπεριληφθεί. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Β. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 26/8/2013 έως 13/9/2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Posted via DraftCraft app

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Τα κριτήρια και η διαδικασίες για την πρόσληψη 50.000 ανέργων .

To πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 50.000 ανέργους , ανέργους που διαβιούν σε οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόμενο, παρουσίασαν σήμερα οι υπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης, και Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης. Πρόκειται για πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από κονδύλια του ΕΣΠΑ με 216 εκατ. ευρώ και αφορά ανέργους εγγεγραμμένους στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πρόκειται να εργαστούν για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες, Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες δημόσιες υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, ΚΕΠ, δικαστήρια, επιμελητήρια κλπ. Να σημειωθεί ότι «σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο όριο έως έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες».

Οι προσλήψεις θα γίνουν με μοριοδότηση υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ και η πρώτη δημόσια πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ θα βγει περίπου στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ οι πρώτες προσλήψεις θα ξεκινήσουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει από τον ΟΑΕΔ, με κριτήρια το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, την ηλικία και τον αριθμό ανήλικων τέκνων. Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις του Ο.Α.Ε.Δ, οι οποίες εκδίδονται κατόπιν εγκρίσεως του ΑΣΕΠ.

Οι ωφελούμενοι, τα κριτήρια και οι αμοιβές

Σύμφωνα με την ΚΥΑ δικαιούχοι είναι οι:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, *

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

5. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ

Αναφορικά με κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων που θα εξεταστούν από το ΑΣΕΠ, είναι τα ακόλουθα:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παρ. 5.2 με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

3. Ετήσιο εισόδημα ατομικό, ή οικογενειακό

4. Ηλικία

5. Αριθμός ανήλικων τέκνων

Να σημειωθεί ότι η αμοιβή των απασχολούμενων θα είναι 748 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών, εκ των οποίων τα 490 θα είναι η καθαρή αμοιβή και τα 258, ασφαλιστικές εισφορές. Η συνολική αμοιβή του πενταμήνου θα είναι 3.740 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, η αμοιβή θα είναι 652 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 427 θα είναι η καθαρή αμοιβή και τα 225 ασφαλιστικές εισφορές. Η συνολική αμοιβή πενταμήνου θα ανέλθει στα 3.260 ευρώ.

Οι στόχοι του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος εκτός από την απασχόληση των 50.000 άνεργων συμπολιτών μας, είναι οι:

• Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) κ.λ.π.

• Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μαθητές που οι οικογένειες τους δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση.

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας (καθαριότητα υποδομών υγείας, εξυπηρέτηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας).

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς του δημοσίου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ ασφαλιστικά ταμεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια κλπ).

• Δράσεις που αφορούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

216 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός θα καλυφθεί ως εξής (216.000.000 ευρώ, από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ):

- 100.000.000 ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013″

- 35.000.000 ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013″

- 41.000.000 ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2007 – 2013″

- 40.000.000 ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 – 2013″ (ρήτρα ευελιξίας).

Τι δήλωσαν οι τρεις υπουργοί

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «’στύψαμε’ το ΕΣΠΑ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα συναρμόδια υπουργεία και βρήκαμε 216 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσουμε αυτή τη δράση», προαναγγέλλοντας ότι «δουλεύουμε από τώρα και στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ για να υπάρξουν τέτοιες και ακόμα περισσότερες δράσεις».

«Γνωρίζουμε ότι το μεγάλο αυτό πρόγραμμα δεν αποτελεί τη λύση του προβλήματος της ανεργίας. Ωστόσο, θα δώσει σημαντικές ανάσες και ουσιαστική βοήθεια στους άνεργους συμπολίτες μας και τα νοικοκυριά που έχουν πληγεί περισσότερο από το σφοδρό κύμα της ύφεσης και της ανεργίας. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, αξιοποιώντας κάθε δυνατό πόρο και κάθε δυνατότητα να προσφέρουμε ευκαιρίες επανένταξης στην αγορά εργασίας», τόνισε από την πλευρά του ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

«Μόνιμη έγνοια μας πρέπει να είναι η ανακούφιση των πιο ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Αυτό το στόχο υπηρετεί και το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που μόλις ανακοινώσαμε. Δίνει μια βαθιά ανάσα σε 50.000 οικογένειες που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο. Στηρίζει ταυτόχρονα κοινωφελείς δραστηριότητες των Δήμων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι πολλές από τις θέσεις αυτές θα καλυφθούν από τους Δήμους. Διότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι και πρέπει να παραμείνει προπύργιο της κοινωνικής πρόνοιας», υποστήριξε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης.


Posted via DraftCraft app

Δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του «Προγράμματος 50.000 θέσεων για την Κοινωφελή Εργασία»

Κ. Χατζηδάκης: «Δεν κομπάζουμε καθόλου γι’ αυτό που σήμερα παρουσιάζουμε. Είχαμε υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία να προωθήσουμε μία τέτοια δράση που αφορά συμπολίτες μας που είναι πραγματικά σε πολύ μεγάλη ανάγκη. “Στύψαμε” το ΕΣΠΑ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα συναρμόδια υπουργεία και βρήκαμε 216 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσουμε αυτή τη δράση. Η δράση καλύπτει τους άνεργους συμπολίτες μας για 5 μήνες, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, ωστόσο δουλεύουμε από τώρα και στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ για να υπάρξουν τέτοιες και ακόμα περισσότερες δράσεις. Το νέο ΕΣΠΑ θα είναι εμπροσθοβαρές ως προς δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Αυτή είναι η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού, αυτή είναι η κατεύθυνση της κυβέρνησης. Πρέπει να εξαντλήσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε στη διάθεσή μας, στο επίπεδο των κοινωνικών δράσεων, για να αντιμετωπίσουμε το ανευ προηγουμένου κοινωνικό πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας».

Posted via DraftCraft app

5.000 υπάλληλοι ΟΤΑ εκτός Δημοσίου

Στην πρώτη γραμμή όσοι έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ σε δημοτικές επιχειρήσεις και μετακινήθηκαν στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων.


Μετά τους 4.900 υπαλλήλους από υπουργεία και φορείς του Δημοσίου το Δεκέμβριο έρχεται η ώρα της διαθεσιμότητας για 5.000 υπαλλήλους ΟΤΑ.


Οι πρώτοι που θέτουν υποψηφιότητα για τη διαθεσιμότητα του Δεκεμβρίου στους ΟΤΑ είναι οι 5.000 υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί σε δημοτικές επιχειρήσεις εκτός ΑΣΕΠ και μετακινήθηκαν σε κεντρικές υπηρεσίες των δήμων από το 2010 με τη θεσμοθέτηση του «Καλλικράτη». Θα προηγηθεί η αξιολόγηση των δομών στους ΟΤΑ μέχρι τo τέλος Οκτωβρίου και θα ακολουθήσει η αξιολόγηση του προσωπικού, που δεν θα γίνει με οριζόντιο τρόπο.


Σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού που έχει θέσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στην κόκκινη ζώνη της διαθεσιμότητας αναμένεται να τεθούν, όπως αναφέρει καθημερινή εφημερίδα, κυρίως οι υπάλληλοι που ανήκουν στις κατηγορίες του διοικητικού προσωπικού, έχουν προσληφθεί στο παρελθόν σε δημοτικές επιχειρήσεις εκτός ΑΣΕΠ και έχουν μεταταχθεί σε κεντρικές υπηρεσίες των δήμων.


newsbomb.gr

Posted via DraftCraft app

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 17χρονου Αλβανού από την Πρέβεζα

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 17χρονου Αλβανού από την Πρέβεζα,ο οποίος από το απόγευμα της Κυριακής είχε να δώσει σημεία ζωής. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές ,ο νεαρός βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Posted via DraftCraft app

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Αθ. Σκορδάς: Δεν θα διατεθούν «ληγμένα» προϊόντα.

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία διάταξη στο νέο Αγορανομικό Κώδικα, που να αφορά σε προϊόντα, των οποίων η διάρκεια ζωής έχει λήξει". Αυτό υπογράμμισε σε δήλωσή του ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθ. Σκορδάς με αφορμή αναρτήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με τη διάθεση δήθεν «ληγμένων προϊόντων».

Ο υφυπουργός σημειώνει ότι προκειμένου να μη δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις στο καταναλωτικό κοινό «τίποτε δεν αλλάζει από όσα ίσχυαν εδώ και δεκαετίες σχετικά με τα προϊόντα περιορισμένης διατηρησιμότητας. Απλώς, το καθεστώς γίνεται αυστηρότερο, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της ΕΕ.

Είναι επιτέλους ώρα να σταματήσει η κινδυνολογία επί ανύπαρκτων θεμάτων. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για κάθε Έλληνα πολίτη, ο δημόσιος λόγος οποιουδήποτε κρίνεται από τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που επιδεικνύει».

Posted via DraftCraft app

Δηλώσεις μετά από κοινή σύσκεψη των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη και των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νότη Μηταράκη και Θανάση Σκορδά και του Υφυπουργού ΠΕΚΑ Ασημάκη Παπαγεωργίου

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «Είχαμε μια οριζόντια συζήτηση για πολλά θέματα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής. Άλλωστε μια αποτελεσματική περιβαλλοντική, χωροταξική και ενεργειακή πολιτική είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Και τα δυο Υπουργεία πρέπει εκ των πραγμάτων να προχωρήσουν χέρι – χέρι και πραγματικά είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι υπάρχει συναντίληψη.
Μιλήσαμε για τα θέματα του ΕΣΠΑ, της παρούσας και της επόμενης περιόδου. Στην παρούσα περίοδο με ικανοποίηση σημειώνουμε ότι από την πλευρά του Υπουργείου ΠΕΚΑ γίνονται μια σειρά από κινήσεις για την απένταξη κάποιων έργων που δεν είναι ώριμα και άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι ενταγμένα. Αλλά την ίδια στιγμή, διαπιστώσαμε ότι τα έργα αυτά μπορούν να ενταχθούν, αμέσως κιόλας, στο επόμενο ΕΣΠΑ το οποίο θα ξεκινήσει από του χρόνου και άρα δεν υπάρχει κανένας πραγματικός κίνδυνος για όσους αφορούν τα συγκεκριμένα αυτά έργα.
Μιλήσαμε για το κομβικό θέμα των αδειοδοτήσεων. Από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης υπάρχει εδώ και καιρό συνεργασία με μια ομάδα της Παγκόσμιας Τράπεζας και είναι στις προτεραιότητές μας να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των αδειοδοτήσεων εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, με ένα τρόπο δραστικό. Το χρωστάμε όχι απλά στις επιχειρήσεις, στην ελληνική οικονομία, για να γίνουμε πράγματι μια οικονομία φιλική στην επιχειρηματικότητα.
Από την πλευρά μας λοιπόν χωρίς να λογαριάσουμε το κόστος σύντομα θα παρουσιάσουμε ένα πλαίσιο πολιτικής για τις αδειοδοτήσεις και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κινείται προς την ίδια κατεύθυνση και θα κινηθούμε με ένα τρόπο παράλληλο και σε συνεργασία.
Επίσης, συζητήσαμε το ζήτημα του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και συμφωνήσαμε να κάνουμε αμέσως κιόλας μια ομάδα εργασίας με επικεφαλής τους δυο Γενικούς Γραμματείς, τον κ. Γιαννούση από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης και τον κ. Μαθιουδάκη από την πλευρά του Υπουργείου ΠΕΚΑ, έτσι ώστε να δούμε πως είναι δυνατό στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» να πέσουν αμέσως λεφτά στην αγορά.
Συμβαίνει αυτό ως ένα βαθμό και τώρα, αλλά μας ενδιαφέρει να πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είναι χρήσιμο για τα νοικοκυριά, είναι σημαντικό για την ενεργειακή εξοικονόμηση, είναι πολύ σπουδαίο για τον κατασκευαστικό κλάδο, ιδιαίτερα τώρα την ώρα της κρίσης.
Και τέλος συζητήσαμε το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών. Είδαμε ότι προχωρεί το πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ με πρωτοβουλία του Υπουργείου ΠΕΚΑ για τη διασύνδεση νησιών των Κυκλάδων και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης.
Είναι απόφαση του Πρωθυπουργού να υπάρξει ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης. Θα υπάρξει χρηματοδότηση από το επόμενο ΕΣΠΑ. Συμφωνήσαμε όμως για να περιορίσουμε το κόστος για τον φορολογούμενο και για να προχωρήσουμε αν θέλετε με τον καλύτερο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, να μελετήσουμε από κοινού πως μπορεί το έργο αυτό να είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και γιατί τα έργα ΣΔΙΤ προχωρούν ταχύτερα και γιατί από πλευράς περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων το πλαίσιο είναι περισσότερο κατάλληλο. Θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε κυριολεκτικά από αύριο προς αυτή την κατεύθυνση.

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Χατζηδάκη. Το πρώτο ζήτημα που κατά τη γνώμη μας έχει μια μεγάλη σημασία είναι να καταφέρουμε το περιβάλλον για πρώτη φορά να το κάνουμε ένα συγκριτικό μας πλεονέκτημα και όχι μια διαδικασία η οποία μέχρι τώρα λειτουργούσε αντιαναπτυξιακά.
Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά της χαρακτηριστικά να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να προσελκύσει επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε προκειμένου να κάνουμε πράξη αυτό που εμείς ονομάζουμε «περιβαλλοντική αδειοδοτική μεταρρύθμιση». Στην πραγματικότητα δηλαδή να προσαρμοστούμε στις καλύτερες εμπειρίες που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο έτσι ώστε όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, να μπορούν να προχωρούν την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση με τον δυνατό τρόπο και με πλήρη διαφάνεια.
Στόχος είναι, για να ποσοτικοποιήσω την όλη διαδικασία, από τις 23.000 άδειες περιβαλλοντικές που έβγαιναν στη χώρα το 2011 να φτάσουμε σε λιγότερες από 2.000 – 3.000 σε αυτές που είναι απολύτως απαραίτητες. Και ήδη είμαστε σε ένα στάδιο ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης διαδικασίας. Σε αυτό, θα μας βοηθήσει και η εμπειρία της Παγκόσμιας Τράπεζας όπου υπάρχει μια πολύ στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και νομίζω ότι πολύ σύντομα τα αποτελέσματα θα είναι απολύτως ορατά στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.
Το δεύτερο ζήτημα σχετίζεται με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να ρίξει στην αγορά αύριο πάνω από 200 εκ. ευρώ, ουσιαστικά στον χειμαζόμενο κλάδο της οικοδομής μπορεί να δώσει ελπίδα, προοπτική, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε πάνω από 40.000 αιτήσεις οι οποίες είτε έχουν αρχίσει να χρηματοδοτούνται, είτε περιμένουμε να χρηματοδοτηθούν από τις Τράπεζες με ένα συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 600 εκ. Τα χρήματα αυτά, ενώνουμε τις δυνάμεις τα δυο Υπουργεία, προκειμένου να πέσουν άμεσα στην οικοδομή.
Το τρίτο ζήτημα που μας απασχόλησε είναι ένα μεγάλο θέμα που αποτελεί προτεραιότητα και του ίδιου του Πρωθυπουργού, είναι η ηλεκτρική διασύνδεση του νησιωτικού χώρου της πατρίδας μας και βεβαίως ένα μέρος αυτού είναι η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων, ενώ το μεγάλο επίσης πρόγραμμα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης.
Να θυμίσω ότι ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης συζητείται εδώ και περίπου 25 χρόνια, είναι όμως η πρώτη φορά που αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά.
Πριν λίγο καιρό μετά από πρωτοβουλία και πολύ δουλειά που έγινε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με την ευθύνη του Υφυπουργού του κ. Παπαγεωργίου, η συγκεκριμένη σύνδεση εντάχθηκε στα διευρωπαϊκά δίκτυα, στα έργα κοινού ενδιαφέροντος και πριν λίγο καιρό γνωρίζετε ότι υπέγραψα εγώ ως Υπουργός Περιβάλλοντος και συνεργασία με τον Κύπριο και τον Ισραηλινό ομόλογό μου την ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρος – Κρήτη – ηπειρωτική Ελλάδα. Ένα πολύ μεγάλο έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3,5 δις ευρώ.
Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, ένα έργο το οποίο εκτιμούμε ότι είναι της τάξης των 750 με 800 εκ. ευρώ, είναι ένα έργο το οποίο ήδη έχει σημαντικό βαθμό ωρίμανσης των μελετών και μπορεί να γίνει πράξη τα επόμενα πέντε με έξι χρόνια.
Είναι πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε όλες τις πηγές χρηματοδότησης. Γι” αυτό συμφωνήσαμε εκτός από την ένταξή του στα χρηματοδοτικά Προγράμματα των Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικά και κοινοτικά), να διερευνήσουμε και όλες τις δυνατότητες προκειμένου να βρεθεί χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα.
Και θεωρούμε ότι υπάρχει σημαντικότατο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι πολύ απλά το ίδιο το έργο εάν μειώσουμε ή μηδενίσουμε το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη από τις μηχανές που παράγουν τώρα ηλεκτρισμό και το δώσουμε στο καλώδιο, το ίδιο το καλώδιο μπορεί να αποσβεστεί μέσα σε τρία με τέσσερα χρόνια. Άρα μιλάμε για μια δράση και ένα έργο, που πραγματικά μπορούν να αποτελέσουν μια μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση σε σχέση με την ίδια την Κρήτη αλλά και την ηπειρωτική Ελλάδα.
Και βεβαίως να σημειώσω ότι στις αρχές Οκτωβρίου, την 1η Οκτωβρίου θα κατατεθούν οι προσφορές για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων, ένα έργο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή προϋπολογισμό της τάξης των 240 εκατομμυρίων ευρώ και ελπίζουμε, εάν όλα πάνε καλά και δεν υπάρχουν δικαστικές εμπλοκές, μέσα σε 2 με 2,5 χρόνια από σήμερα να έχει γίνει πράξη, να έχει επιτέλους υλοποιηθεί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να ξεκινήσω με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Αποφασίσατε κάτι συγκεκριμένο προκειμένου να πέσουν άμεσα τα χρήματα αυτά στην αγορά και να ενισχυθεί η οικοδομή; Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο;

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Μας ενδιαφέρει το πρόγραμμα αυτό να πάει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν μας ενδιαφέρει απλά και μόνο να απορροφηθούν τα κονδύλια, που θα απορροφηθούν πράγματι μέχρι το τέλος του 2015 βάσει των προβλέψεων των Κοινοτικών Κανονισμών. Μας ενδιαφέρει να πέσει χρήμα στην αγορά τώρα από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Όσο περισσότερο γίνεται. Και για τα νοικοκυριά και για τον κατασκευαστικό κλάδο. Το χρειάζεται η οικονομία και γι’ αυτό είπαμε να γίνει μια Επιτροπή των δυο Υπουργείων, να δει πού ενδεχομένως υπάρχουν προβλήματα, με ποιους τρόπους μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα για να έχουμε ορατά αποτελέσματα τώρα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε ό,τι έχει να κάνει σχετικά με το κομμάτι της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών, επειδή είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ την Ελλάδα, πιστεύετε ότι μπορούμε να είμαστε πραγματικά αισιόδοξοι; Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι είναι μεγαλεπήβολα τα σχέδια, ότι ενδεχομένως να χρειαστούμε περισσότερο καιρό απ’ ό,τι αρχικά υπολογίζουμε. Και κατά πόσο μπορεί να βρεθεί ιδιώτης έτσι ώστε να γίνει με σύμπραξη ΣΔΙΤ.

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πάνω από 15 χρόνια συζητήσεων στη νησιωτική Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη, που δε λέμε ότι απλώς μπήκε το νερό στο αυλάκι, λέμε ότι ήδη διασφαλίζονται οι πρώτες χρηματοδοτήσεις και έχουμε πια και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
Να σας πω πολύ απλά ότι οι μελέτες για τη σύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα, βρίσκονται σε τελικό στάδιο και είναι πιθανό μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα, να είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε διεθνή διαγωνισμό. Έχουμε ήδη προεκτιμήσει το συνολικό κόστος του έργου, απομένει να διερευνήσουμε τις δυο εναλλακτικές οδεύσεις είτε προς την Πελοπόννησο είτε προς την Αττική όπου θα διασυνδέεται το καλώδιο, έχουν διασφαλιστεί και οι τραπεζικές αλλά και οι υπόλοιπες χρηματοδοτικές προϋποθέσεις του έργου, είναι πολύ σπουδαίο το ότι το ίδιο το έργο μπορεί να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.
Ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών υπάρχει. Να σας θυμίσω επίσης ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το τρίτο κομμάτι του μεγάλου διευρωπαϊκού δικτύου που σχετίζεται με την κοινή ισραηλινο-κυπριακή και ελληνική επένδυση και ένα έργο το οποίο από τη στιγμή που εντάχθηκε στα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, έχει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα.
Για παράδειγμα, έχει γύρω στο 40% μείωση του χρόνου αδειοδοτήσεων και βεβαίως μεγάλη επιλεξιμότητα να χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικές Τράπεζες. Άρα είναι η πρώτη φορά και αυτό μάλιστα το τονίσαμε, εγώ το τόνισα και στη σημερινή μου συνομιλία με τον Πρωθυπουργό, που μετά από τόσα χρόνια από τα λόγια έχουμε περάσει στην πράξη με πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα».

Posted via DraftCraft app

Εξαφανίστηκε το απόγευμα της Κυριακής από το σπίτι του ένας 17χρονος

Εξαφανίστηκε το απόγευμα της Κυριακής από το σπίτι του ένας 17χρονος.Ο 17χρονος που είναι κάτοικος Πρέβεζας έφυγε από το σπίτι του για μια βόλτα και από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.Την μέρα που εξαφανίστηκε φορούσε, γκρι σορτς, γκρι μπλουζάκι, και μαύρα με άσπρες ρίγες αθλητικά παπούτσια.Έχει ύψος 1,70 και μάτια και μαλλιά καστανά ενώ δεν έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο.Όποιος γνωρίζει κάτι μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας στο 26820-89542 ή στην Άμεση Δράση 26820-22100.Η δημοσίευση της φωτογραφίας γίνεται κατόπιν αδείας και έγκρισης από τον πατέρα του 17χρονου στα πλαίσια αναζήτησής του.

Posted via DraftCraft app

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Oλοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων για την ένταξη και έγκριση έργων στο Πρόγραμμα: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων για την ένταξη και έγκριση έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας».
Καθώς το ενδιαφέρον ήταν σημαντικό και ένας μεγάλος αριθμός προτάσεων αξιολογήθηκε θετικά, αποφασίστηκε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του Προγράμματος από 40 εκατ. ευρώ σε 77 εκατ. ευρώ με αντίστοιχη αύξηση των ωφελουμένων από 1.267 σε 2.444 γυναίκες.
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας άνεργων, απολυμένων, απειλούμενων από ανεργία και αυτοαπασχολούμενων κάτω από το όριο της φτώχειας γυναικών, από 18 έως 64 ετών σε οκτώ Περιφέρειες της χώρας: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν αρχικά 40.000.000 ευρώ Δημόσια Δαπάνη και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».
Ο αυξημένος προϋπολογισμός (77 εκατ. ευρώ) προέκυψε από υπερδέσμευση πόρων λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι λόγω της οικονομικής συγκυρίας και των προβλημάτων ρευστότητας, ορισμένες από τις προτάσεις που επελέγησαν μπορεί να συναντήσουν δυσκολίες συγκέντρωσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τους κοινοτικούς κανονισμούς.
Ειδικότερα:
Υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 6.954 αιτήσεις χρηματοδότησης με αιτούμενο προϋπολογισμό 217.392.249,62 €. Από αυτές, 6.419 αιτήσεις προχώρησαν προς αξιολόγηση και είχαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής. Από τις 6.419 εν δυνάμει επιλέξιμες προτάσεις με προϋπολογισμό 198,689 εκατ. ευρώ και με βάση τον προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης που αναφέρεται στον οδηγό του Προγράμματος, εντάχθηκαν αρχικά 1.267 προτάσεις με προϋπολογισμό 40,022 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η ένταξη 2.444 προτάσεων έργων που πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης του προγράμματος με προϋπολογισμό 76.928.109,45 ευρώ. Αναλυτικά, στην Υποδράση 1 που αναφέρεται σε γυναίκες 18-35 ετών εντάσσονται 1.239 έργα με προϋπολογισμό 39.041.974,06€ και στην Υποδράση 2 που αναφέρεται σε γυναίκες 36-64 ετών 1.205 έργα με προϋπολογισμό 37.886.135,35 €. Οι προτάσεις που εντάχθηκαν είχαν βαθμολογία από 81 μονάδες και πάνω με άριστα το 100.
Επισημαίνεται ότι για τα ενταχθέντα έργα τίθεται προθεσμία μέχρι τις 15.10.2013 για την υποβολή στον ΕΦΕΠΑΕ των απαραίτητων δικαιολογητικών οριστικοποίησης της ένταξής τους. Οι υπόλοιπες προτάσεις θα χαρακτηριστούν ως επιλαχούσες σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενταγμένες στο πρόγραμμα προτάσεις.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «2500 γυναίκες άνεργες, απολυμένες, αυτοαπασχολούμενες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράξη τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Εύχομαι και ελπίζω να δημιουργήσουν βιώσιμες επιχειρήσεις και να αποκτήσουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής αυτές και οι οικογένειές τους. Το ζητούμενο άλλωστε δεν είναι τόσο η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων όσο η δημιουργία της μέγιστης προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες, την οικονομία, την κοινωνία».
Η λίστα ονομάτων των επιτυχουσών γυναικών θα αναρτηθεί αύριο Δευτέρα 26 Αυγούστου (10.00 πμ) στις ιστοσελίδες: http://www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr και www.epeaa.gr .gr .

Posted via DraftCraft app

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

22/08/2013 Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Συντονιστής του Enterprise Europe Network, προσκαλεί σε επιχειρηματική αποστολή στο Ισραήλ

Επιχειρηματική αποστολή στο Ισραήλ, μία από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές σε παγκόσμια κλίμακα, διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΕΕ, Antonio Tajani, στις 22-23 Οκτωβρίου 2013. Δεδομένου ότι η αγορά του Ισραήλ βασίζεται σε υψηλού επιπέδου καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες συνεργάζονται με παγκοσμίως αναγνωρισμένους ερευνητικούς οργανισμούς εξειδικευμένους στην εφαρμοσμένη έρευνα, η αποστολή αυτή στοχεύει σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας με έμφαση στην καινοτομία και τις τεχνολογίες περιβάλλοντος. Η αποστολή συνδυάζεται με την έκθεση και το συνέδριο Water Technology & Environment Control, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τελ Αβίβ στις 22-24 Οκτωβρίου 2013 (www.watec-israel.com). Την επιχειρηματική αποστολή υποστηρίζει το Enterprise Europe Network - Hellas, το μεγαλύτερο δίκτυο της χώρας για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία που συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Η επιχειρηματική αποστολή στο Ισραήλ αποσκοπεί στην προώθηση των επιχειρηματικών συνεργασιών, της καινοτομίας και της αειφόρου ανάπτυξης των δύο χωρών. Στα πλαίσια της αποστολής θα πραγματοποιηθούν επιχειρηματικές συναντήσεις (b2b) με τοπικούς φορείς. Οι κύριοι θεματικοί τομείς της επιχειρηματικής αποστολής στο Ισραήλ αφορούν σε Τεχνολογίες Περιβάλλοντος (διαχείριση και επεξεργασία υδάτων, διαχείριση εδάφους, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των φωτοβολταϊκών), Τεχνολογίες αιχμής, μηχανές και εξαρτήματα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πρώτες ύλες, Τεχνολογίες Διαστήματος, Εθνική Ασφάλεια, Επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, Μόδα και βιομηχανία high-end, Αυτοκινητοβιομηχανία και Venture Capital.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στην επιχειρηματική αποστολή καλούνται να εγγραφούν και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως τις 30 Αυγούστου. Δεκτές γίνονται μόνο οι συμμετοχές από εταιρίες ή συνεταιρισμούς που εδρεύουν στην ΕΕ. Σε περίπτωση αυξημένης συμμετοχής στη συγκεκριμένη αποστολή, η ΕΕ θα επιλέξει επιχειρήσεις και φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον με βάση γεωγραφικά και τομεακά κριτήρια, το επίπεδο εκπροσώπησης της επιχείρησης (συνιστάται η συμμετοχή διευθυντικών στελεχών) και τον υψηλό αριθμό συμμετοχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει ομαδικές κρατήσεις σε ξενοδοχεία, καθώς και τη μεταφορά στους χώρους των συναντήσεων. Οι πολίτες της ΕΕ δε χρειάζονται visa για την είσοδό τους στο Ισραήλ, ωστόσο απαιτούνται διαβατήρια με ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες πλεόν της ημερομηνίας εισόδου.

Για εγγραφές μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο http://www.b2match.eu/m4g-israel

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Συντονιστής Enterprise Europe Network - Hellas (Χριστιάνα Σιαμπέκου, τηλ.: 2107273954, e-mail: schris@ekt.gr). br />

Posted via DraftCraft app

«Οι θέσεις της ΕΣΕΕ για τις αλλαγές στην επαγγελματική στέγη και τις εμπορικές μισθώσεις

Οι μεταβολές του καθεστώτος της επαγγελματικής στέγης και της απελευθέρωσης των εμπορικών μισθώσεων άρχισαν να εξετάζονται από την Επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, κατόπιν απαίτησης της τρόικας να καταργηθεί το ισχύον προστατευτικό νομοθετικό πλαίσιο. Επειδή η «φήμη της απελευθέρωσης» έχει ήδη κυκλοφορήσει και το ενδιαφέρον κυρίως από τους Εμπορικούς Συλλόγους της Περιφέρειας είναι μεγάλο, προβλέπεται ότι το θέμα που θα κινηθεί από το Σεπτέμβριο και μετά, θα είναι αντίστοιχο της «πρώτης κατοικίας».
Η επαγγελματική στέγη αποτελεί παραδοσιακό ζήτημα του εμπορικού κόσμου και για το θέμα αυτό έγινε το 1991 το πρώτο κλείσιμο καταστημάτων της σύγχρονης εμπορικής συνδικαλιστικής εποχής (μετά την εφαρμογή του ν. 1712/1987). Η γενικότερη αντίληψη της στάσης του ελληνικού εμπορίου είναι υπέρ της διατήρησης ενός επικαιροποιημένου καθεστώτος προστασίας. Η ΕΣΕΕ ζητά λοιπόν να φύγει από το τραπέζι η πλήρης απελευθέρωση και να συζητηθεί η επικαιροποίηση και η εκλογίκευση του πλαισίου της εμπορικής μίσθωσης αλλά σε μελλοντικό, πιο εύθετο, χρόνο.
Ειδικότερα, στο ισχύον νομικό πλαίσιο, μπορούμε αρχικά να απομονώσουμε τις κυριότερες διατάξεις που αφορούν ιδιοκτήτες και μισθωτές και να καταλήξουμε σε απαραίτητα συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι ένα απλό και συστηματικό νομοθέτημα λίγων άρθρων, λιτό και λακωνικό, στο οποίο θα περιλαμβάνονται:
- Διατήρηση ενός ειδικού πλαισίου προσαρμοσμένου και επικαιροποιημένου στο καθεστώς ρύθμισης των επαγγελματικών μισθώσεων.
- Παραμονή της ελάχιστης διάρκειας της μισθωτικής σύμβασης με δικαίωμα των μερών να συμφωνούν το χρονικό διάστημα.
- Διατήρηση της 12ετίας στις υφιστάμενες μισθώσεις και μεταβατικές ρυθμίσεις για σταδιακή μείωση του χρόνου για τις νέες μισθώσεις.
- Κατάργηση του αυτόματου τρόπου αύξησης του μισθώματος όταν δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής.
- Παραμονή της προστατευτικής διάταξης που επιτρέπει στον μισθωτή να μεταβιβάσει την μισθωτική σχέση σε εταιρεία που συμμετέχει ο ίδιος ή σε διαδόχους του.
- Διατήρηση της «ρήτρας εξόδου» από την μίσθωση όταν δεν αποδίδει η επιχείρηση, χωρίς παγίδευση και οικονομική εξόντωση του μισθωτή.
- Πρόβλεψη μίας νόμιμης «άυλης εμπορικής αξίας» και κατάργηση του γνωστού «αέρα» σε περίπτωση υπεραξίας.
Η ΕΣΕΕ είναι διατεθειμένη να συζητήσει τον εκσυγχρονισμό του άρθρου 43 ΠΔ 34/1995 για την καταγγελία από τον μισθωτή μετά πάροδο ενός έτους από την έναρξη της μίσθωσης αλλά η ανάλογη λογική προστασία είναι απαραίτητη για την γενικότερη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
Περαιτέρω, το θέμα του χρόνου διάρκειας της μίσθωσης «πονοκεφαλιάζει» την αγορά, αφού στη πράξη, έχει σοβαρές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές. Σε ένα απελευθερωμένο περιβάλλον, εάν η μίσθωση είναι μικρής διάρκειας τότε κανένας επιχειρηματίας δεν θα κάνει καμία σοβαρή επένδυση και αξιόλογες εργασίες σε μισθωμένους χώρους και εάν πάλι οι δουλειές του πάνε καλά, τότε ο ιδιοκτήτης ίσως αρχίσει τις πιέσεις για αύξηση προκειμένου να του ανανεώσει την μίσθωση.
Η διάταξη της από το νόμο αύξησης του μισθώματος είναι πλέον ξεπερασμένη και μπορούμε να υποστηρίξουμε την κατάργησή της, αφού ενώ σήμερα έχουμε αρνητικό πληθωρισμό προβλέπεται αναπροσαρμογή του μισθώματος στο 6% της αντικειμενικής αξίας + 0,75% του τιμαρίθμου ως αύξηση κάθε χρόνο. Αναφορικά, λοιπόν, με την διάρκεια της μίσθωσης και την αναπροσαρμογή του ενοικίου θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι θα ισχύει αποκλειστικά ό,τι προβλέπεται στη κάθε νέα σύμβαση.
Ακολούθως, σε καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης, η παραχώρηση από το μισθωτή της μίσθωσης έστω και σε εταιρία που συμμετέχει ο ίδιος συνιστά αλλαγή του προσώπου του μισθωτή και δίνει άμεσο δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης, αλλιώς καταγγελίας από τον ιδιοκτήτη. Κατά συνέπεια η ειδική ρύθμιση του νόμου για την μεταβίβαση σε εταιρικό σχήμα με την συμμετοχή του μισθωτή πρέπει να παραμείνει και να ισχύσει επίσης για την μεταβίβαση λόγω ανικανότητας ή την κληρονομική διαδοχή, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια της μικρομεσαίας οικογενειακής επιχείρησης.
Τέλος, εάν δεν υπάρχει η προστασία του νόμου, όταν η μίσθωση είναι μεγάλης διάρκειας και δυστυχώς οι δουλειές της επιχείρησης δεν πάνε καλά τότε ο μισθωτής παίρνει πάνω του «προίκα» τους μήνες και τα χρόνια που μένουν μέχρι την συμπλήρωση της συμβατικά συμφωνημένης διάρκειας, τους οποίους μπορεί ο ιδιοκτήτης να διεκδικήσει δικαστικά. Αν η διάταξη καταργηθεί τελείως θα πληγούν τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι ιδιοκτήτες που δεν θα βρίσκουν μισθωτές διατεθειμένους να συντηρήσουν επαρκώς το μίσθιο, προκειμένου να αποφύγει να γίνει ο ένας «οικονομικός όμηρος» του άλλου.
Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης ενδέχεται να οδηγήσει τον επιχειρηματία να συμφωνεί μικρά χρονικά διαστήματα παραμονής για να μην έχει επάνω του το βάρος του υπόλοιπου των πολλών συμβατικά ορισμένων χρόνων. Η λύση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορεί ο επιχειρηματίας να χαράξει ένα επιχειρηματικό πλάνο μακράς πνοής χωρίς να αισθάνεται εγκλωβισμένος και υπερχρεωμένος πριν ακόμη ανοίξει και η δουλειά του αποδώσει. Στον αντίποδα εάν το μαγαζί «πιάσει» ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που έχει αποκτήσει υπεραξία, δικαίως δικαιούται την όποια «άυλη εμπορική αξία», αλλά μαζί με τον μισθωτή που επίσης θα πρέπει να καρπούται ένα μέρος αυτής της υπεραξίας, που δημιούργησε.
Η επιχειρηματικότητα και η αγορά ακινήτων δέχονται μέσα στην ύφεση και στην δυσπραγία απανωτά σοκ και υπάρχει μεγάλη αστάθεια. Γι’ αυτό το λόγο, η ΕΣΕΕ προτείνει το θέμα να συζητηθεί μετά το πρώτο εξάμηνο του 2014, όταν σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών θα έχει δρομολογηθεί η σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.


Δήλωση προέδρου ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη στα ΜΜΕ:

«Η επαγγελματική στέγη είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για τον εμπορικό κόσμο και θεωρώ ότι άκαιρα εισάγονται τώρα οι όποιες ανατρεπτικές αλλαγές, σε αυτήν την ρευστή περίοδο της οικονομικής δυσπραγίας που επικρατεί σε όλη την αγορά.
Ο μικρομεσαίος έμπορος θεωρεί «πρώτη κατοικία» την επαγγελματική του στέγη, αφού ο νοικοκύρης έμπορος τις καλές εποχές πρώτα αγόραζε κατάστημα και μετά σπίτι.
Οι περισσότεροι, λοιπόν, έμποροι είμαστε ταυτόχρονα ενοικιαστές και ιδιοκτήτες και συμφέρον όλων είναι να επιλέξουμε ένα δίκαιο πλαίσιο εμπορικών μισθώσεων χωρίς εκατέρωθεν οικονομικές ομηρίες».

Posted via DraftCraft app

H ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Συνεταιριστική Τράπεζα ΗΠΕΙΡΟΥ έχει ήδη υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) για συμμετοχή από κοινού στο νέο Ταμείο Δανειοδοτήσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ-«Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Με τη συμμετοχή της στο νέο πρόγραμμα, η Τράπεζα ΗΠΕΙΡΟΥ θα μπορεί να χορηγεί επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), , συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ, με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο. Τα Δάνεια που δύναται να συγχρηματοδοτήσει η Συνεταιριστική Τράπεζα ΗΠΕΙΡΟΥ, μέσω της παραπάνω συμφωνίας πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος και θα ανέρχονται από 10.000 έως 500.000 ευρώ (επενδυτικά Δάνεια) με μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 12 έτη και από 10.000 έως 300.000 ευρώ (Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού) με μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τους 48 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για λεπτομέρειες σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, καθώς και στην ιστοσελίδα της www.epirusbank.com. Ιωάννινα, 13/08/2013

Posted via DraftCraft app

Εθελοντική αιμοδοσία στο δήμο Μετσοβου 25/08/2013


Posted via DraftCraft app

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

Δημοσιεύτηκε ο νόμος για την οριοθέτηση των χιονοδρομικων κέντρων της Ηπειρου

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε ο Νόμος (4179/αριθ.ΦΕΚ 175/8-8-2013 τεύχος Α) για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό. Στο Νόμο – μετά από παρέμβαση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και τη συνεργασία που είχε με το Γραφείο της Υπουργού Πολιτισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Αναστάσιο Λιάσκο – περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την οριοθέτηση των χιονοδρομικών κέντρων Καρακολίου, Προφήτη Ηλία, Ανηλίου της Π.Ε. Ιωαννίνων και της Βασιλίτσας που εκτείνεται στις Π.Ε. Γρεβενών και Ιωαννίνων. Με τον ίδιο Νόμο, προβλέπεται ότι στα υφιστάμενα και εν λειτουργία χιονοδρομικά κέντρα, τα οποία δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, δεν επιβάλλονται κυρώσεις από το Υπουργείο Τουρισμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Posted via DraftCraft app

Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

Π.Ο.Π.Σ. Βλάχων - Ζάππειο - 2η Μουσικοχορευτική εκδήλωση 14-9-13


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων και η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας τη 2η Μουσικοχορευτική εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 19:00 μ.μ. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν παραδοσιακόί χοροί απο τα χορευτικά συγκροτήματα των Βλάχικων Συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων

Κωνσταντινίδης Μιλτιάδης

Ο πρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ Βλάχων

Μιχάλης Μαγειρίας


Posted via DraftCraft app

Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

Μικρές σταγόνες ιστορίας στη Χρυσοβίτσα

Στα πλαίσια του εορτασμού των 780 ετών από την ανέγερση του ναού Της Παναγίας της Χρυσοβίτσας και 100 χρόνων από την απελευθέρωση του χωριού
πραγματοποιήθηκε στη Χρυσοβίτσα Δήμου Μετσόβου εκδήλωση – ομιλία με θέμα «Μικρές σταγόνες ιστορίας. Η Χρυσοβίτσα στο χώρο και στο χρόνο». Ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης κος Δημήτρης Καννής αναφέρθηκε σε πρωτοεμφανιζόμενα δεδομένα και καταγραφές σχετικές με την κοινωνική σύνθεση, τις καταβολές και τις επιρροές του γνωστού χωριού με τις όμορες περιοχές, από την ίδρυση μέχρι και την απελευθέρωση του, και ανέλυσε το χρονικό της απελευθέρωσης από τους Τούρκους στις 16 Φεβρουαρίου 1913. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι πολιτικές αρχές του δήμου Μετσόβου καθώς και πλήθος Χρυσοβιτσινών, οι οποίοι συμμετείχαν και στη συζήτηση που ακολούθησε.Posted via DraftCraft app

Δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή της ΕΛΑΝΕΤ κ. Ι. Στράτου και Σ. Σαμαρά

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Από το ΕΣΠΑ έχουν χρηματοδοτηθεί μέχρι τώρα 106.000 επιχειρήσεις. Από αυτή τη δράση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ενισχυθούν περίπου 10.000 επιπλέον επιχειρήσεις και υπολογίζουμε ότι θα δημιουργηθούν 4.000 θέσεις εργασίας.
Η αξιολόγηση γίνεται με εντατικούς ρυθμούς. Πάει στις περισσότερες περιπτώσεις γρηγορότερα από όσο περιμέναμε. Θεωρούμε ότι όλες οι διαδικασίες θα έχουν τελειώσει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου έτσι ώστε από αρχές Οκτωβρίου οι άνθρωποι να μπορούν να παίρνουν τις προκαταβολές τους.
Προφανώς το ΕΣΠΑ δεν είναι πανάκεια, γιατί το πρόβλημα της ρευστότητος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά η χώρα αυτή την ώρα είναι 4η στις απορροφήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από 18η που ήταν πέρσι και κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε κάθε μέρα. Το παλεύουμε για να απαλύνουμε το πρόβλημα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάντως κ. Υπουργέ υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες οι οποίοι λένε ότι άσχετα αν υπάρχει μεγαλύτερη ταχύτητα στην απορροφητικότητα η ρευστότητα δεν είναι αυτή που χρειάζεται η αγορά, απαιτείται μεγαλύτερη ρευστότητα. Τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους;
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Μα δεν υπάρχει αμφιβολία, η αγορά ήταν στην εντατική. Μην ξεχνάτε που ήμασταν πέρσι. Και φέτος προφανώς το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι μεγάλο.
Υπάρχει μια απάλυνση του προβλήματος μέρα με τη μέρα, το δείχνουν πολλά και διαφορετικά στοιχεία. Τώρα, καθώς η χώρα πατάει σε πιο σταθερό έδαφος, έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, πάνε καλύτερα τα κονδύλια του ΕΣΠΑ προφανώς έχουμε μια καλύτερη κατάσταση. Αλλά έχουμε ανηφόρα, δεν παρουσιαζόμαστε σαν μάγοι να λέμε πράγματα απλά και μόνο ευχάριστα.
Έχουμε δυσκολία, αλλά την ίδια στιγμή δεν έχουμε και κανένα λόγο να κρύβουμε πράγματα που γίνονται. Και εδώ πέρα βλέπετε μόνοι σας ότι γίνονται πράγματα. Οι 10 χιλιάδες επιχειρήσεις που θα ωφεληθούν είναι ένα πραγματικό στοιχείο. Αρέσει δεν αρέσει αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα θέλαμε να είναι πολύ περισσότερα, αλλά επαναλαμβάνω έχει σημειωθεί μια πολύ μεγάλη πρόοδος στο ΕΣΠΑ, που όμως προφανώς δεν αρκεί, το βλέπουμε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ένα σχόλιο για τη δραστηριότητα εδώ, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει γενικότερη κινητικότητα στο θέμα της αξιολόγησης, τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος από την προσπάθεια που γίνεται εδώ στο ΕΛΑΝΕΤ.
Ι. ΣΤΡΑΤΟΣ: Κατ΄ αρχήν θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Υπουργό και τον κ. Γενικό για την επίσκεψη και την ενημέρωση, η οποία ήταν πραγματικά ενδελεχής. Πιστεύω ότι αποδείξαμε ότι λειτουργούμε με όλους τους κανόνες και με πλήρη διαφάνεια ενεργειών και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε το σκοπό μας, δηλαδή να εκτελέσουμε αυτά τα οποία μας ανέθεσε το Υπουργείο και γενικότερα το ΕΣΠΑ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε ότι έχει να κάνει σχετικά με παράπονα ενδεχομένως επιχειρηματιών που διαπιστώνουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης στη ρευστότητα, γίνεστε δέκτης τέτοιων παραπόνων;
Α. ΣΑΜΑΡΑΣ: Είναι νωρίς ακόμα. Σίγουρα θα γίνουμε αποδέκτες, αλλά είναι νωρίς.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και σε ότι έχει να κάνει σχετικά με τη διαδικασία εδώ ένα σχόλιο;
Α. ΣΑΜΑΡΑΣ: Η διαδικασία όπως είπε και ο Πρόεδρος είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίσουμε τη δυνατή διαφάνεια σε αυτό το οποίο κάνουμε, ταχύτητα και με αξιόπιστα αποτελέσματα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Διαπιστώνουμε εδώ ότι απασχολούνται αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι προχωρούν σε αξιολόγηση, ένα σχόλιο λοιπόν για το τι ακριβώς γίνεται εδώ, ποια είναι η διαδικασία και πόσο σίγουρος μπορεί να είναι κάποιος ότι η πρότασή του θα τύχει σωστής αξιολόγησης;
Α. ΣΑΜΑΡΑΣ: Η διαδικασία είναι δομημένη έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η δουλειά γρήγορα, να γίνει με διαφάνεια και με μεγάλη αξιοπιστία. Η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, διότι όπως ξέρουμε πρέπει γρήγορα να δοθούν οι πόροι -το είπε εξάλλου και ο Υπουργός προηγουμένως- που αυτό σημαίνει για μας ότι πρέπει να τρέξουμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οι υπάλληλοι που βλέπουμε εδώ τι ακριβώς κάνουν κ. Σαμαρά και πόσοι είναι και ποια είναι η σύνθεση;
Α. ΣΑΜΑΡΑΣ: Δεν είναι όλοι υπάλληλοι. Λίγοι είναι οι υπάλληλοι, οι πολλοί είναι στελέχη τα οποία έχουν κληθεί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε για την προαξιολόγηση είτε για την αξιολόγηση των προτάσεων, όπου αυτό το δεύτερο είναι μέσα από μία λίστα εγκεκριμένη και ακόμη για τις εισηγήσεις που πρέπει να γίνουν στο τέλος.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχουμε αριθμό των ανθρώπων που ασχολούνται εδώ;
Α. ΣΑΜΑΡΑΣ: Στους δύο ορόφους που είδατε απασχολούνται αυτή τη στιγμή περί τα 200 άτομα από τις εννέα το πρωί μέχρι τις εννέα το βράδυ. Από τις 20 Μαΐου έχει ξεκινήσει αυτό και προβλέπουμε ότι θα μπορέσει να τελειώσει με τη δική μας δουλειά τουλάχιστον με το τέλος του Αυγούστου.

Posted via DraftCraft app

Δελτίο τύπου υπουργείο οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Πέμπτη, 08 Αυγούστου 2013


Δελτίο ΤύπουΗ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο της αποστολής της μπορεί να αναστέλλει τη λειτουργία καταστημάτων για διάστημα ενός μήνα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 ν.2523/97, κάθε φορά που διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις, καθώς και όταν παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών.
Επειδή, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που πραγματοποιεί το Σ.Δ.Ο.Ε. και τα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. για την πάταξη της φοροδιαφυγής, έχουν παρατηρηθεί τελευταία έντονες αντιδράσεις φορολογουμένων, οι οποίες στοιχειοθετούν την ανωτέρω παράβαση, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων έχει ήδη εκδώσει 12 σχετικές αποφάσεις για αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων για διάστημα ενός μηνός και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα εκδοθούν 14 ακόμη όμοιες αποφάσεις για κλείσιμο καταστημάτων σ’ όλη την επικράτεια. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού θα συνεχιστεί στο πλαίσιο της φορολογικής συμμόρφωσης και της τήρησης της νομιμότητας.
Οι διαδικασίες, εφόσον προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, περιλαμβάνουν την προηγούμενη ακρόαση του φορολογουμένου και συνεπώς η έκδοση των σχετικών πράξεων λαμβάνει χώρα τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την πραγματοποίηση της παράβασης.

Posted via DraftCraft app

Δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κ. Barack Obama

B. Obama: Θέλω να καλωσορίσω τον Πρωθυπουργό Σαμαρά και την υπόλοιπη αποστολή στο Οβάλ Γραφείο και τις ΗΠΑ. Είναι περιττό να ειπωθεί ξανά ότι η φιλία και οι δεσμοί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας έχουν την ίδια έκταση και βαρύτητα όσο και όλες οι υπόλοιπες σχέσεις μας.

Η κυβέρνηση μας έχει ένα μεγάλο χρέος στην Ελλάδα, της οφείλει την ίδια την κυβερνητική μορφή της. Η Ελληνο-Αμερικανική κοινότητα εδώ αποτελείται από απίστευτα ικανούς επιχειρηματίες πολιτικούς και κοινωνικούς ηγέτες ενώ περιλαμβάνει πολύ καλούς προσωπικούς μου φίλους. Και αυτό το δέσιμο, που ξεπερνάει τις κυβερνήσεις και πηγαίνει στους λαούς μας πιστεύω ότι κάνει τις Ελληνο-Αμερικανικές σχέσεις τόσο ιδιαίτερες.

Ο Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς έρχεται σε μια στιγμή που, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, η Ελλάδα περνάει μέσα από απίστευτες δοκιμασίες. Μέχρι σήμερα ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει μερικές πολύ τολμηρές και δύσκολες δράσεις προκειμένου να ξεκινήσουν οι δομικές μεταρρυθμίσεις που μπορούν να βοηθήσουν την μείωση του χρέους που βαραίνει τη χώρα αλλά επίσης- και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό- που θα ελευθερώσουν τα απίστευτα ταλέντα των Ελλήνων πολιτών ώστε να μπορούν να σταθούν αποτελεσματικά ανταγωνιστικοί σε αυτήν τη νέα παγκόσμια οικονομία.

Είχαμε μια μακρά συζήτηση για τις προκλήσεις που απομένουν και είμαι σίγουρος πως ο Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς θα τηρήσει τη δέσμευσή του για τη συνέχιση των δομικών μεταρρυθμίσεων. Επίσης συμφωνήσαμε στους χειρισμούς των δοκιμασιών που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε την λιτότητα απλώς σαν στρατηγική. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σχέδιο για δημοσιονομική εξυγίανση προκειμένου να γίνει το χρέος διαχειρίσιμο, όμως είναι επίσης σημαντικό να βρίσκεται στο επίκεντρο η ανάγκη ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων εργασίας – γιατί γνωρίζουμε πως ιστορικά εκείνες οι χώρες που μπαίνουν σε τροχιά ανάπτυξης, που έχουν υψηλή απασχόληση εργατικού δυναμικού και οι πολίτες αυξάνουν την παραγωγικότητά τους καθώς αισθάνονται ότι η χώρα προχωράει προς τα εμπρός είναι οι χώρες που καταφέρνουν με μεγαλύτερη ευκολία να μειώσουν τα βάρη των χρεών τους, σε αντίθεση με εκείνες τις χώρες που οι κάτοικοι αισθάνονται ότι δεν έχουν ελπίδα.

Και πιστεύω πως ο Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς έχει δεσμευτεί να προχωρήσει στις σκληρές δράσεις που χρειάζονται όμως συγχρόνως, και αυτό είναι κατανοητό, θέλει να σιγουρευτεί πως οι Έλληνες πολίτες βλέπουν ένα φως στο βάθος του τούνελ. Και αυτό που τον διαβεβαίωσα είναι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να συνεχίσουν να βοηθούν και να είναι στήριγμα σε αυτήν την δύσκολη πορεία. Όμως είμαστε σίγουροι πως η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, καθώς, όπως ξέρετε το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία.

Επίσης συζητήσαμε για την ισχυρή συνεργασία τόσο στον στρατιωτικό τομέα όσο και στον χώρο των πληροφοριών μεταξύ των χωρών μας. Η Ελλάδα είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Έχει εργαστεί μαζί μας για την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων και την εμπόδιση υλοποίησης τους ενώ είναι γεγονός πως συνεργαζόμαστε σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων. Στο έδαφος της εξ άλλου φιλοξενούνται μερικές από τις πολύ σημαντικές στρατιωτικές μας δυνάμεις και είμαστε πολύ ευγνώμονες για αυτό.

Επίσης είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το γενικότερο περιβάλλον της Μεσογείου και των Βαλκανίων – όπως το υπογράμμισε και ο Πρωθυπουργός μερικές φορές είναι ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Και η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει έναν σημαντικό σταθεροποιητικό ρόλο σαν σύμμαχος καθώς αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική αλλά και στα ίδια τα Βαλκάνια.

Ξέρετε πως τώρα είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την επίλυση των εδώ και δεκαετίες αντιπαραθέσεων και εντάσεων στην Κύπρο. Πιστεύω πως αυτό ενθαρρύνεται και από τα μηνύματα που έρχονται, τόσο από την Ελληνική όσο και από την Τουρκική Κοινότητα. Και θα εργαστούμε πολύ στενά όλοι μαζί για να διαπιστώσουμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει πρόοδος σε αυτά τα μέτωπα.

Τελικά αυτή ήταν μια εξαιρετική συνομιλία. Ξέρετε ότι είμαστε πολύ περήφανοι για την φιλία και την συνεργασία που έχουμε με τον Ελληνικό λαό. Θα θέλαμε να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε σε αυτήν την περίοδο της δοκιμασίας, είμαστε βέβαιοι πως ο Πρωθυπουργός γνωρίζει τι χρειάζεται να γίνει και θα εργαστεί πολύ σκληρά προκειμένου να το πετύχει.

Α. Σαμαράς: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Όντως είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Πρόεδρο και αναλύσαμε διάφορα ζητήματα.

Πρώτα από όλα, θέλω να υπογραμμίσω πως οι δύο χώρες και οι λαοί μας είναι κάτι περισσότερο από σύμμαχοι. Όχι μόνο πολέμησαν ο ένας στο πλευρό του άλλου, για ευγενείς σκοπούς πάντοτε, σε όλη την διάρκεια της Ιστορίας τους αλλά επίσης στηρίζουν το ίδιο σύστημα αξιών, όπως ελευθερία, δημοκρατία και ανεξαρτησία. Είναι πάντα καλό να βρίσκομαι εδώ.

Όσον αφορά την οικονομία, πράγματι περνάμε μέσα από πολλές δυσκολίες. Οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών είναι τεράστιες, όμως δεν θα πάνε χαμένες και τώρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Βεβαίως θα κάνουμε όλα όσο χρειάζονται.

Στο θέμα των δομικών αλλαγών όμως θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων εργασίας ιδίως για τους νέους, καθώς- όπως είπα και στον Πρόεδρο- η ανεργία των νέων στην Ελλάδα έφτασε το απίστευτο ποσοστό του 60%, σε συνολική ανεργία 28%. Και ο Ελληνικός λαός έχει θυσιάσει περισσότερο από το 25% του ΑΕΠ του τα τελευταία 4 χρόνια – επομένως η έμφαση πλέον είναι κυρίως στην δημιουργία ανάπτυξης.

Όμως το άλλο που θέλω να υπογραμμίσω είναι πως εάν η Ελλάδα πετύχει – και θα πετύχει – η επιτυχία μας θα είναι συγχρόνως και επιτυχία της Ευρώπης, και πιστεύω πως αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Από την άλλη πλευρά προσπαθούμε να κάνουμε το μέγιστο δυνατόν για να σταθεροποιήσουμε το ιδιαίτερα ασταθές ευρύτερο περιβάλλον μας. Πιστεύω ότι η ευρύτερη περιοχή έχει πολλά προβλήματα- προσπαθούμε να επιλύσουμε όσο περισσότερα γίνεται και να δημιουργήσουμε μια συνεργασία, που θεωρώ σημαντική στις περιοχές που αναφέρατε, καθώς πάντα πιστεύω στην ισχύ του Διεθνούς Δίκαιου για την επίλυση των όποιων θεμάτων. Και θεωρώ πως τα συγκεκριμένα προβλήματα έχουν να κάνουν με την παράνομη μετανάστευση, την εσωτερική πολιτική αστάθεια σε ορισμένες χώρες, και ακόμα, δυστυχώς, το πρόβλημα της τρομοκρατίας.

Και πιστεύω πως υπάρχουν πολλές συνέργιες που θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε προκειμένου να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε στο μέγιστο δυνατόν όλα αυτά τα προβλήματα- περιλαμβανόμενου, όπως είπατε, και του προβλήματος της Κύπρου- για την επίλυση του οποίου δημιουργήθηκε, μετά τις τελευταίες προτάσεις του Προέδρου της Ελλάδας, ένα παράθυρο ευκαιρίας εφ’ όσον βέβαια τηρήσουμε τους Διεθνείς Νόμους και τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι ενημέρωσα τον Πρόεδρο για τα τεράστια ενεργειακά αποθέματα που ανακαλύφθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Η Κύπρος, το Ισραήλ και η Ελλάδα μπορούν να «επαναπροσδιορίσουν» αυτούς τους πόρους προκειμένου να καλύψουν τις Ευρωπαϊκές ανάγκες, ιδίως για φυσικό αέριο.

Τέλος διαβεβαίωσα τον Πρόεδρο πως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν στην διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας το πρώτο εξάμηνο της νέας χρονιάς, με την βοήθεια και της Ιταλίας που θα έχει την επόμενη Προεδρία, προκειμένου να ολοκληρώσουμε την Δια-Ατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Συνεργασία, που πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι το συνδυασμένο εμπορικό ισοζύγιο της Ευρώπης και των ΗΠΑ ξεπερνά το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Επομένως είναι σημαντικό, ιδιαίτερα για την Ευρώπη, να απελευθερώσει αυτήν την προοπτική που θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας, γιατί θεωρώ πως δουλειές για όλους είναι η πρωταρχική ανάγκη, ειδικότερα για τους νέους καθώς όλα όσα κάνουμε αφορούν πρωτίστως τις νεώτερες γενιές.

Τέλος, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την συνάντηση και να επαναλάβω ότι χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ.

B. Obama: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ όλους.

Posted via DraftCraft app

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

Δήμος ΜΕΤΣΟΒΟΥ καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2013

Ο Δήμος Μετσόβου, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2013», διοργανώνει τις εξής εκδηλώσεις:

Παρασκευή 26 Ιουλίου
Μέτσοβο: Παραδοσιακό ολοήμερο πανηγύρι στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Πατινάδα – περιφορά εικόνας με άλογα – κλήρωση ζώνης – «χορός των κοριτσιών»- χορός με τοπικές κομπανίες και εδέσματα – «κούνια» – χορευτικές εκδηλώσεις
Ανθοχώρι: Πανηγύρι με παραδοσιακή δημοτική ορχήστρα με τους Αποστόλη Μετσοβίτη, Βαγγελιώ Χριστιά και Βασίλη Μίχο. Θα παραστούν το χορευτικό τμήμα του Ανθοχωρίου και της Χρυσοβίτσας.
Ανήλιο: Ημερήσιο παραδοσιακό πανηγύρι προς τιμή της Αγίας Παρασκευής

Σάββατο 27 Ιουλίου
Μέτσοβο: Παιδική θεατρική παράσταση «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων» από το καλλιτεχνικό σωματείο «Οι Αθεράπευτοι» στο κάστρο πάνω από την κεντρική πλατεία. Ώρα έναρξης: 9:30 μ.μ.
Ανθοχώρι: Λαϊκοδημοτική βραδιά με παρουσία του χορευτικού Ομίλου Αμοχωρίου Φλώρινας.

Κυριακή 28 Ιουλίου
Μηλιά: Θεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα «Περίπλους» υπό την αιγίδα της Πίνδος Περιβαλλοντολογική με τα έργα: «Πρόταση γάμου» και «Η Αρκούδα» του Άντονι Τσέχοφ.

Παρασκευή 2 Αυγούστου
Μ’ετσοβο: Δημοτική βραδιά από το «ΠΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟ» με την ορχήστρα του Τάκη Μπάου στο κέντρο «Προφήτης Ηλίας»

Σάββατο 3 Αυγούστου
Μέτσοβο: «Πίχτεια 2013» διανυκτέρευση στο Μαυροβούνι.
Μικρή Γότιστα: «Γιορτή Προβατίνας» με την παραδοσιακή ορχήστρα του Θωμά Χαληγιάννη και Κώστα Καραπάνου. ΄Ωρα έναρξης: 9:00 μ.μ.

Κυριακή 4 Αυγούστου
Μέτσοβο: «Πίχτεια 2013» ορειβατική πορεία Μαυροβούνι-Λίμνες Φλέγκα. . ΄Ωρα έναρξης: 6:00 π.μ.
Χρυσοβίτσα: Θεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα «Περίπλους» υπό την αιγίδα της Πίνδος Περιβαλλοντολογική με τα έργα: «Πρόταση γάμου» και «Η Αρκούδα» του Άντονι Τσέχοφ.

Δευτέρα 5 Αυγούστου
Βοτονόσι: Λιτανεία και πανηγύρι προς τιμή του Σωτήρος

Τρίτη 6 Αυγούστου
Βοτονόσι: Πανηγύρι προς τιμή του Σωτήρος

Σάββατο 9 Αυγούστου
Μηλιά: Χορός από τους Συλλόγους του χωριού με την ορχήστρα του Ηλία Πλαστήρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του χωριού
Μεγάλο Περιστέρι: Θεατρική παράσταση από το Καλλιτεχνικό Σωματείο «οι Αθεράπευτοι» με το έργο «Τα μωρά τα φέρνει ο Πελαργός»

Τρίτη 13 Αυγούστου
Μηλιά: Χορός από την «Α.Ο. ΑΜΕΡΟΥ» με την ορχήστρα του Σίτα και Κώστα Παίλα στην αίθουσα εκδηλώσεων του χωριού.

Τετάρτη 14 Αυγούστου
Χρυσοβίτσα: Δημοτική βραδιά με την ορχήστρα του Θεόδωρου Θεοδώρου και Αγνούλα Καλογήρου στην πλατεία του χωριού. ΄Ωρα έναρξης: 9:00 μ.μ.
Μεγάλο Περιστέρι: Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Αποστόλη Μετσοβίτη στην κεντρική πλατεία. ΄Ωρα έναρξης: 9:30 μ.μ.

Πέμπτη 15 Αυγούστου
Μέτσοβο: Παραδοσιακό Πανηγύρι στην κεντρική πλατεία με την ορχήστρα του Αποστόλη Μετσοβίτη. ΄Ωρα έναρξης: 9:00 μ.μ.
Μηλιά: Ημερήσιο παραδοσιακό πανηγύρι στο προαύλιο της εκκλησίας
Χρυσοβίτσα: Δημοτική βραδιά με την ορχήστρα του Θεόδωρου Θεοδώρου και Αγνούλα Καλογήρου στην κεντρική πλατεία. ΄Ωρα έναρξης: 9:00 μ.μ.
Μεγάλο Περιστέρι: Λαϊκή βραδιά με την ορχήστρα της Χαράς Καλπακίδου. ΄Ωρα έναρξης: 9:00 μ.μ.
Παλαιοχώρι: Ημερήσιο πανηγύρι στο Μοναστήρι της Πανγίας (μετά τη θεία λειτουργία)

Παρασκευή 16 Αυγούστου
Ανήλιο: Πάρτι Νεολαίας στην περιοχή του Αγ. Αθανασίου.΄Ωρα έναρξης:8:00 μ.μ.

Σάββατο 17 Αυγούστου
Μικρή Γότιστα: Λαϊκή βραδιά

Τρίτη 20 Αυγούστου
Χρυσοβίτσα: Θεατρική παράσταση- Μιούζικαλ από τον πολιτιστικό Όμιλο της κατεχόμενης Μόρφου της Κύπρου με το έργο «Το τρεχαντήρι της παράδοσης» στην κεντρική πλατεία

Σάββατο 24 Αυγούστου
Μικρό Περιστέρι: Δημοτική βραδιά προς τιμή του Αγίου Κοσμά στην κεντρική πλατεία.

Posted via DraftCraft app

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

Στην κυκλοφορία δόθηκε το μισό τμήμα της οδού Καρτερι Πάργα

Παρουσία του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη και Πρέβεζας κ. Στρ. Ιωάννου, δόθηκε χθες, από την ανάδοχο εταιρία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., στην κυκλοφορία τμήμα 8 και πλέον χιλιομέτρων του οδικού άξονα Καρτέρι – Πάργα, που βελτιώνει τις συγκοινωνιακές υποδομές του παραλιακού τόξου της Ηπείρου και εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες του τουρισμού.

Στα υπόλοιπα επτά χιλιόμετρα οι εργασίες βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και η μοναδική ουσιαστική καθυστέρηση εντοπίζεται σε ένα τμήμα εκατό περίπου μέτρων εξαιτίας, της ανεύρεσης νερόμυλου και της αναμενόμενης, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έγκρισης της συμπληρωματικής σύμβασης για τις απαιτούμενες εργασίες προστασίας του.

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, τόνισε και τα εξής:

«Σήμερα δίνουμε στην κυκλοφορία τα οκτώ χιλιόμετρα και κάτι και μένουν τα υπόλοιπα επτά τα οποία σχεδόν είναι τελειωμένα. Απλώς κάποιες υπηρεσίες έχουν φέρει τα πράγματα πίσω. Το τμήμα από τον κόμβο Καταβόθρας Μαργαριτίου μέχρι και το Καλοδίκι, έπρεπε να είχε παραδοθεί στις 15 Ιουλίου. Οι εργασίες είναι απειροελάχιστες, δυστυχώς όμως η αναβλητικότητα των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων και των συναρμόδιων Υπηρεσιών, καθυστερεί τις εντολές για τις εργασίες που χρειάζονται. Αυτό δεν συνάδει με το πνεύμα της εποχής, που θέλει να είμαστε έτοιμοι και γρήγοροι. Αυτή τη στιγμή η συμπληρωματική σύμβαση για τον παραδοσιακό μύλο, που χαρακτηρίστηκε μνημείο, είναι στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Μέχρι να γίνουν όλες οι διαδικασίες, κινδυνεύει να βγει εκτός το χρονοδιάγραμμα του έργου. Αναμένεται η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη συνέχεια η εντολή από το Κεντρικό Υπουργείο για να τελειώσουν όλα.

Θέλω να ευχαριστήσω τον ανάδοχο του έργου, την επίβλεψη της ΕΥΔΕΜ/ΕΔΕ, τη Διαχειριστική Αρχή, τους κατοίκους και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, της Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας και Πρεβέζης που είχαν εμπλακεί στις διαδικασίες του έργου. Από την πλευρά μας έχουμε έτοιμη τη μελέτη συνέχισης του έργου μέχρι το Μεσοπόταμο και επειδή του Ελληνικό κράτος χάνει χρήματα από το ΕΣΠΑ, είμαστε σε ετοιμότητα προκειμένου να ζητήσουμε την ένταξή του έργου».

Σε δηλώσεις τους οι Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας δήλωσαν τα εξής:

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ: Άλλο ένα έργο, ολοκληρώνεται, με όλα τα προβλήματα που μπορεί να προέκυψαν. Εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα, όπου μας ζητήθηκε από την Εταιρία η συνδρομή μας για διάφορα προβλήματα που είχαν προκύψει ήμασταν δίπλα τους και δώσαμε λύσεις. Θέλω όμως και εγώ να τους ευχαριστήσω, γιατί και αυτοί πέρα και έξω από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις προς το έργο βοήθησαν την περιοχή, είτε με προσωπικό, είτε με παράλληλα έργα, τα οποία ποτέ δεν αρνήθηκαν να μας τα κάνουν.

ΣΤΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ: Είναι ένα σημαντικό έργο για την Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς συνδέει την Εγνατία, με ένα δρόμο πολύ καλών προδιαγραφών, με το Νομό μας. Είναι έτοιμες οι μελέτες από τον κόμβο της Πάργας μέχρι τον Αχέροντα Μεσοπόταμου και ευελπιστούμε να δοθούν τα χρήματα από το Υπουργείο για να ξεκινήσει και αυτό το έργο. Έτσι θα συνδεθεί με την Εγνατία όλο το παραθαλάσσιο κομμάτι του Νομού μας. Το πρώτο βήμα έγινε και μένει το επόμενο. Θέλω να τονίσω ότι στο τμήμα μέχρι το Μεσοπόταμο, προβλέπεται και ο κόμβος της Λούτσας, που είναι ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Η μελέτη είναι έτοιμη για να πάει «πακέτο» να δημοπρατηθεί. Περιμένουμε από το Υπουργείο μέσω του ΕΣΠΑ να δώσει τα χρήματα για να προχωρήσει κι αυτό».

Posted via DraftCraft app

Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

Περισσότερα απο 22 δισ. ευρώ επενδύουν η ΕΕ και η ευρωπαϊκή βιομηχανία στην έρευνα και την καινοτομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και η ευρωπαϊκή βιομηχανία προχωρούν σε επενδύσεις άνω των 22 δισ. ευρώ για την επόμενη επταετία, σε τομείς της έρευνας και της καινοτομίας που προσφέρουν υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας. Οι επενδύσεις θα διατεθούν, κυρίως, μέσω πέντε συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και αφορούν, συγκεκριμένα, στους τομείς των καινοτόμων φαρμάκων, της αεροναυτικής, των βιομηχανιών βιολογικής βάσης, των κυψελών καυσίμου και υδρογόνου, και των ηλεκτρονικών εφαρμογών.
Σύμφωνα με τον Jose Manuel Barroso, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή η δέσμη επενδύσεων που συνδυάζει τις δημόσιες και ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις θα επιτρέψει στην ΕΕ να παραμείνει στην πρωτοπορία στρατηγικών τεχνολογικών τομέων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εν λόγω ερευνητικές συμπράξεις θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε νευραλγικούς τομείς, οι οποίοι παρέχουν ήδη περισσότερες από 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, αποδεικνύοντας ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι πρϋπολογισμός για την ανάπτυξη.

Επιπλέον, τα νέα επενδυτικά μέτρα θα δώσουν λύσεις σε ζητήματα με κοινωνικές προεκτάσεις, όπως η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η διάθεση αντιβιοτικών της επόμενης γενιάς, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται αρκετά γρήγορα από την ίδια την αγορά. Παράλληλα με τις επενδύσεις στους προαναφερθέντες τομείς, θα διοχετευθούν επενδυτικά κεφάλαια στην έρευνα και την καινοτομία σχετικά με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, ως επιπλέον στήριξη και στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για "Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό".

Συνολικά, μια προτεινόμενη επένδυση ύψους 8 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του επόμενου ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας "Ορίζοντας 2020" θα εξασφαλίσει περίπου 10 δισ. ευρώ από τη βιομηχανία και περίπου 4 δισ. ευρώ από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι πέντε συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, γνωστές ως "Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες" (ΚΤΠ) είναι οι εξής:"Καινοτόμα Φάρμακα 2" (IMI2), η οποία αφορά στην ανάπτυξη εμβολίων, φαρμάκων και θεραπειών της επόμενης γενιάς, "Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνου 2" (FCH2), η οποία στοχεύει στην επέκταση της χρήσης των αντιρρυπαντικών και αποδοτικών τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών, της βιομηχανίας και της ενέργειας, "Clean Sky 2" (CS2) που αφορά στην κατασκευή πιο καθαρών και αθόρυβων αεροσκαφών με σημαντικά λιγότερες εκπομπές CO2, "Βιομηχανίες βιολογικής βάσης", η οποία εξετάζει τη χρήση ανανεώσιμων φυσικών πόρων και καινοτόμων τεχνολογιών με στόχο την παραγωγή οικολογικότερων προϊόντων καθημερινής χρήσης, και "Ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα" (ECSEL), η οποία στοχεύει στην τόνωση της ευρωπαϊκής παραγωγής ηλεκτρονικών προϊόντων.

Οι πρωτοβουλίες "Καινοτόμα Φάρμακα 2", "Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνου 2", και "Clean Sky 2" έχουν ήδη αναληφθεί, ενώ η πρωτοβουλία "Ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα" συνδυάζει δύο εν εξελίξει συμπράξεις και η ΚΤΠ "Βιομηχανίες βιολογικής βάσης" αποτελεί νέα πρωτοβουλία. Δεδομένου ότι οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρώπη, αίτηση για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν ερευνητικοί οργανισμοί από διάφορους τομείς.

Η Επιτροπή έχει αναπτύξει αυτές τις πρωτοβουλίες σε στενή συνεργασία με τη βιομηχανία, η οποία έχει διαθέσει σημαντικούς πόρους, και έχει προβεί σε σημαντικές τροποποιήσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες συμμετοχής στις πρωτοβουλίες.

Για τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του επόμενου Προγράμματος Πλαίσιο "Ορίζοντας 2020", το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, απαιτούνται νέες νομοθετικές προτάσεις. Η ανακοίνωση της Επιτροπής που συνοδεύει τις νομοθετικές προτάσεις καθορίζει, επίσης, τον τρόπο με τον οποίον προτίθεται να ενισχύσει τη συμμετοχή της βιομηχανίας στο πρόγραμμα-πλαίσιο "Ορίζοντας 2020" μέσω περαιτέρω συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, όπως στους τομείς των πράσινων αυτοκινήτων και των ενεργειακά αποδοτικά κτηρίων, των εργοστασίων του μέλλοντος, των βιομηχανιών βιώσιμων διεργασιών, της ρομποτικής και της φωτονικής.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις της η κα Maire Geoghegan-Quinn, επίτροπος έρευνας, καινοτομίας και επιστήμης: "Οι πρωτοβουλίες αυτές τονώνουν και ενισχυουν την ευρωπαϊκή οικονομία, αποτελώντας ταυτόχρονα και επένδυση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Με ομάδική συνεργασία από τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν καλύτερα και ταχύτερα τα προβλήματα προς όφελος και της κοινωνίας και της οικονομίας."


Posted via DraftCraft app

Και ο ΣΕΛΠΕ μετέχει στη Συμφωνία Τιμής για μείωση των τιμών στην εστίαση

Ο ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πώλησης Ελλάδος), ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Πολιτείας για να περάσει στον τελικό καταναλωτή η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, προστίθεται στους φορείς που θα πιστοποιούν τα μέλη τους (τις μεγάλες μονάδες λιανικής πώλησης οι οποίες διατηρούν χώρους εστίασης) με το ειδικό σήμα μείωσης των τιμών, που αποκτούν όσες επιχειρήσεις εστίασης συμμετέχουν στη Συμφωνία τιμής και μειώνουν τις τιμές του τιμοκαταλόγου τους τουλάχιστον κατά τα ¾ αυτού, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%.
Σε συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αθ. Σκορδά, ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ κ. Α. Μακρής εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο εμπορικός κόσμος που σχετίζεται με την εστίαση θα στηρίξει στη μεγάλη του πλειοψηφία τη Συμφωνία Τιμής και θα μειώσει τις τιμές σε ποσοστό άνω του 5%. Ο κ. Σκορδάς τον ευχαρίστησε για τη συμμετοχή του ΣΕΛΠΕ στην προσπάθεια.
Όπως και οι υπόλοιποι φορείς, ο ΣΕΛΠΕ αναλαμβάνει και την ευθύνη του ελέγχου της όλης διαδικασίας ως προς τα μέλη του.

Posted via DraftCraft app

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

1822 Θέσεις εργασίας στους δήμους της Ηπειρου!

Προσωρινό ανάχωμα στην ανεργία που καλπάζει με δραματικούς ρυθμούς, αναμένεται να βάλει το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ έχει ως τελικούς δικαιούχους τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα.Οι θέσεις που κατανέμονται σε όλους τους ΟΤΑ της Ηπείρου ανέρχονται στις 1.822.Βασικό κριτήριο που ακολουθείται για την κατανομή είναι το πληθυσμιακό.Αναλυτικά οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
Ηγουμενίτσας 141
Φιλιατών 42
Σουλίου 55
Ζαγορίου 22
Βορείων Τζουμέρκων 32
Γεωργίου Καραϊσκάκη 33
Μετσόβου 33
Κόνιτσας 34
Κεντρικών Τζουμέρκων 37
Πωγωνίου 50
Δωδώνης 54
Πάργας 68
Νικολάου Σκουφά 69
Ζηρού 74
Ζίτσας 79
Πρέβεζας 169
Αρταίων 230
Ιωαννιτών 598

Posted via DraftCraft app

Προτάσεις ΕΣΕΕ για 12 πρακτικές αλλαγές στο σύστημα του Τειρεσία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

Η ΕΣΕΕ με επιστολές της προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών επισημαίνει ότι έχουν ήδη περάσει 16 ολόκληρα χρόνια, που οι τότε Ελληνικές Τράπεζες ίδρυσαν την «Τειρεσίας Α.Ε.», αναθέτοντάς της να προστατεύσει την εμπορική πίστη, τις τραπεζικές συναλλαγές και να μειώσει τις επισφάλειες, μέσω της ανάπτυξης και της διαχείρισης αρχείου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. Όμως, από τότε μέχρι σήμερα πολλά άλλαξαν στον τραπεζικό κλάδο και ουδείς αμφιβάλλει πλέον ότι ο διατραπεζικός συνεταιρισμός του Τειρεσία με τις σημερινές μετέχουσες τράπεζες χρήζει σημαντικών τροποποιήσεων.
Τα ισχύοντα χρονικά όρια τήρησης των αρχείων αρνητικών δεδομένων μπορεί να ήταν απαραίτητα το 1997, όταν και δημιουργήθηκε η εταιρεία, ωστόσο δεν δικαιολογούνται σήμερα, που η αγορά πλέον έχει μηχανοργανωθεί και η κοινωνία μας έχει ενστερνιστεί πλήρως την ευρωπαϊκά προερχόμενη αρχή, της δεύτερης ευκαιρίας.
Η χρήση των στοιχείων και η διατήρησή τους στην σημερινή μορφή προκαλεί στρεβλώσεις και ιδιαίτερα αρνητικές οικονομικές συνέπειες στην ίδια την αγορά, την οποία υποτίθεται ότι αποσκοπούν να εξυγιάνουν.
Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός και ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου και του χρόνου τήρησης των αρνητικών οικονομικών δεδομένων των συναλλασσομένων με τις Τράπεζες.
Το πλαίσιο των προτάσεων της ΕΣΕΕ αναφορικά με τις αλλαγές στον Τειρεσία περιγράφονται στα παρακάτω 12 σημεία:
1. Εφαρμογή Τειρεσία «δύο ταχυτήτων» με διαφορετική βαρύτητα για τις επιχειρήσεις που ενεγράφησαν προ κρίσης και εντός κρίσης, δηλαδή από το 2009 μέχρι σήμερα.
2. Καθιέρωση «Point System» για την τελική εγγραφή της οποιασδήποτε απαίτησης και μόνο, εφόσον περάσουν 30 ημέρες από την τελική πάροδο της προθεσμίας για την κατά νόμο πληρωμή.
3. Προσαρμογή του Βορειο-Αμερικανικού μοντέλου «credit score» στην ελληνική πραγματικότητα με την εφαρμογή «βαθμολογίου» και κριτήρια: το ιστορικό πληρωμών, τη χρήση διαθέσιμης πίστωσης, το ιστορικό βάθος της πίστωσης, τον αριθμό αιτήσεων και τους τύπους πίστωσης.
4. Εφαρμογή του διεθνούς συστήματος αξιολόγησης «R»- «account ratings» με 10 κατηγορίες πληρωμών από R0 έως και R9. Αν οι πληρωμές γίνονται χωρίς καθυστέρηση τότε ο υπόχρεος αξιολογείται με R1. Η χειρότερη κατηγορία «κακού χρέους» είναι η R9, ενώ οι ενδιάμεσες κατηγορίες υποδεικνύουν από ένα έως τρεις μήνες καθυστέρηση.
5. Στοιχεία σφραγισμένων επιταγών ή/και απλήρωτων συναλλαγματικών να διαγράφονται υποχρεωτικά αμέσως μετά την εξόφλησή τους και μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών εξόφλησης.
6. Στοιχεία ανεξόφλητων σφραγισμένων επιταγών ή/και απλήρωτων συναλλαγματικών να διατηρούνται στο αρχείο, ανάλογα με το ποσό, από 3 έως 5 χρόνια.
7. Διαταγές πληρωμής που συνιστούν δικαστικές αποφάσεις να διατηρούνται στο αρχείο του Τειρεσία για 3 χρόνια. Οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις να διατηρούνται στο αρχείο για 4 χρόνια.
8. Οι αιτήσεις πτωχεύσεων πρέπει να διατηρούνται σε εμπιστευτικό αρχείο. Επιμένουμε ιδιαίτερα στο σημείο αυτό, δεδομένου ότι αίτηση πτώχευσης μπορεί να υποβάλλει εναντίον του επιχειρηματία ο οποιοσδήποτε και οποιουδήποτε χρηματικού ύψους δανειστής του, χρησιμοποιώντας την ως απλό μέσο πίεσης για την εξόφληση.
9. Οι πληροφορίες για κηρυχθείσες πτωχεύσεις πρέπει να διαγράφονται από το αρχείο μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την κήρυξή τους. Κατά τον τρόπο αυτό, ο πτωχεύσας δεν θα τίθεται στο κοινωνικό περιθώριο, δεν θα μετατρέπεται σε πολίτη κατώτερης κατηγορίας και δεν θα του αφαιρείται το δικαίωμα στην δεύτερη ευκαιρία.
10. Ο «λευκός» Τειρεσίας θα πρέπει να πάψει να υφίσταται. Είναι παράλογο να τηρούνται στοιχεία για τον ενήμερο οφειλέτη, ο οποίος δεν πληρώνει μία φορά την δόση στην ώρα του ή κρίνεται υποκειμενικά ως «μελλοντικά επισφαλής» από τις Τράπεζες.
11. Η γραφειοκρατία για την διαγραφή θα πρέπει να περιοριστεί και να αυτοματοποιηθεί. Η τρέχουσα διαδικασία είναι επίπονη, μακροχρόνια και πολυέξοδη, χρειάζεται πάντοτε την συνδρομή δικηγόρου και συνιστά ταλαιπωρία για τον εξοφλήσαντα οφειλέτη, που σίγουρα δεν χρειάζεται.
12. Άμεση αποκατάσταση στην περίπτωση λάθους, αφού οι επιπτώσεις ειδικά σε έναν επιχειρηματία μπορεί να έχουν καθοριστικό αποτέλεσμα στην βιωσιμότητα της επιχείρησής του, ενώ πλήττεται ανεπανόρθωτα η φήμη και η αξιοπιστία του, που ειδικά σήμερα έχει ανεκτίμητη αξία.
Η ΕΣΕΕ, σε καμία περίπτωση, δεν ζητά την πλήρη διαγραφή του ιστορικού των οικονομικών στοιχείων, όσων δεν ήταν συνεπείς, ούτε άφεση αμαρτιών για όσους υπήρξαν ασυνεπείς εκ συστήματος, αλλά προτείνει πρακτικές αλλαγές, για όσους έχουν αποδείξει ότι αξίζουν μία δεύτερη ευκαιρία.
Οι αναπροσαρμογές, που προτείνονται και εφαρμόζονται διεθνώς, με το βαθμολόγιο και το σύστημα αξιολόγησης, προσπαθούν να εκσυγχρονίσουν το όλο πλαίσιο «μέτρησης» της εμπορικής πίστης, να εξισώσουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, να άρουν τυχόν αδικίες και παράλληλα να μειώσουν περαιτέρω τον κίνδυνο των επισφαλειών στην αγορά.

Posted via DraftCraft app

Πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου των πίσω φρένων αυτοκινήτων TOYOTA Yaris

H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία TOYOTA Ελλάς A.B.E.E., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου αυτοκινήτων TOYOTA Yaris.
Ο προληπτικός έλεγχος των πίσω φρένων αφορά 174 οχήματα, παραγωγής από 2 Απριλίου 2013 έως 23 Μαΐου 2013. Στα εμπλεκόμενα οχήματα, υπάρχει πιθανότητα διαρροής υγρού από τα πίσω φρένα ανάμεσα στην σωλήνωση και την δαγκάνα τους (για οχήματα με πίσω δίσκους) ή την σωλήνωση και το ταμπούρο, εξαιτίας ανεπαρκούς ροπής σύσφιξης των κοχλιών. Υπό ακραίες συνθήκες, η προειδοποιητική λυχνία των φρένων μπορεί να ανάψει και να επηρεαστεί η απόδοση του συστήματος πέδησης.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με τα ανωτέρω θέματα.
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Toyota σε όλη την Ελλάδα, για να λάβει χώρα έλεγχος και σύσφιξη των εν λόγω κοχλιών στα πίσω φρένα και, αν χρειαστεί, αντικατάσταση των αντίστοιχων εξαρτημάτων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς – Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808000 (ώρες λειτουργίας από 09.00πμ έως 05:00μμ).

Posted via DraftCraft app

Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) προχωρεί σήμερα στην προκήρυξη του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» με αρχικό ύψος προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη)30 εκ.Ευρώ.
Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, σε συνέχεια της επιτυχούς προκήρυξης της προηγούμενης φάσης. Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη φάση (κύκλο) του προγράμματος έχουν ενταχθεί 746 επιχειρήσεις με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 98.127.008,38€.
Το Πρόγραμμα υποστηρίζει την εξωστρεφή και ανταγωνιστική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που θα τις βοηθήσουν να καταστούν παρούσες και ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές δια μέσου ενεργειών απόκτησης διεθνών πιστοποιήσεων, προβολής και προώθησης σε τρίτες χώρες, σύγχρονων συστημάτων και μεθόδων marketing, σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών και συσκευασίας, εκσυγχρονισμού εξοπλισμού κτλ. Στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις (κυρίως ΜμΕ) να αναδείξουν τον εξωστρεφή προσανατολισμό ως βασική στρατηγική προτεραιότητά τους. Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» τις υποστηρίζει προκειμένου να εκπληρώσουν ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται προς την κατεύθυνση αυτή, με ενισχύσεις που φθάνουν μέχρι και σε 55 % του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Σε σχετική δήλωσή ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης επισημαίνει τα εξής: «Προχωρούμε σήμερα στην προκήρυξη του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ». Τέτοιου είδους προγράμματα εξασφαλίζουν πολλαπλά οφέλη για την οικονομία: τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, αύξηση των εξαγωγών, υποστήριξη των επιχειρήσεων για την έναρξη ή την επέκταση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, δημιουργία θέσεων εργασίας, βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Αναμένουμε, όπως και στον πρώτο κύκλο υλοποίησης του προγράμματος, σημαντικό ενδιαφέρον από την αγορά και δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου η αξιολόγηση των αιτήσεων και η εκταμίευση των ενισχύσεων να γίνουν το συντομότερο».

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος έχουν ως εξής:
-Επιλέξιμες είναι όλες οι νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Αυγούστου του 2012 στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου.
- Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή / και ύψους ποσοστού ενίσχυσης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, κ.α.
-Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από €20.000 έως €200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους).
-Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

-Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30% έως 55 % και διαμορφώνονται ως εξής:
-Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:
•Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
•Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
•Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.
•Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους.
•Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
•Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
•Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
•Λοιπές Ενέργειες (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
- H επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την 30η Ιουλίου 2013.
- Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι δεκαπέντε μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης υπό προϋποθέσεις.
- Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά στις 5 Αυγούστου 2013 και θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου 2013. Λόγω στενών χρονικών περιθωρίων υλοποίησης του ΕΣΠΑ, σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί παράταση στην ημερομηνία αυτή.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την ανάκτηση των σχετικών αρχείων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το διαδικτυακό τόπο www.ypoian.gr. Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τους διαδικτυακούς τόπους www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.StartupGreece.gov.gr, και www.efepae.gr.

Posted via DraftCraft app