Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Από σήμερα υποχρεωτικά στο internet όλοι οι διαγωνισμοί άνω των 60.000€!
Τέλος οι δημοπρασίες στα …σκαλιά υπηρεσιών από σήμερα. Σύμφωνα με τον Ν.4254/14, υποπαράγραφος 20 ΣΤ, ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014, οι φορείς του δημοσίου είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν τις διαγωνιστικές τους διαδικασίες για τη σύναψη για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, προϋπολογισμού άνω των 60.000€ μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Το χρονοδιάγραμμα της υποχρεωτικής χρήσης του συστήματος από τους δημόσιους φορείς, τροποποιήθηκε με το N.4205 (A' 242 άρθρο 9 παρ. 4 σημείο β) καθώς και το Ν. 4254/2014 (A' 85 υποπαράγραφος ΣΤ 20) και έχει τώρα ως εξής :
από 01.07.2014 για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης
από 01.10.2014 για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
από 01.01.2015 ειδικά για τις συμβάσεις δημοσίων έργων
από 01.10.2015 για το σύνολο του Δημόσιου Τομέα
Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) είναι ένα έργο σύνθετο και
πρωτότυπο για τη χώρα, η εφαρμογή του οποίου θα αποδώσει αφενός σημαντικά οικονομικά οφέλη και αφετέρου θα εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές νομοθετικού περιεχομένου και τρόπου λειτουργίας της διοίκησης, που θα επηρεάσουν όλους τους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και τους προμηθευτές τους. Το ΕΣΗΔΗΣ διαθέτει πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι φορείς του Δημόσιου Τομέα, πραγματοποιούν με ηλεκτρονικό τρόπο όλη τη διαγωνιστική διαδικασία μιας δημόσιας σύμβασης. Συγκεκριμένα, μέσω του συστήματος υποστηρίζονται διαδικασίες όπως είναι η κατάρτιση και δημοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισμού, η υποβολή των προσφορών από τους υποψηφίους, η αξιολόγησή τους, η κατάρτιση και σύναψη της σύμβασης του διαγωνισμού. Επίσης, μέσω του συστήματος παρακολουθείται η εκτέλεση των συμβάσεων, περιλαμβάνοντας διαδικασίες όπως η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική πληρωμή. Μέσω του συστήματος, δίνεται επιπρόσθετα η δυνατότητα σε όλους τους φορείς του Δημοσίου να εφαρμόσουν νέες τεχνικές στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, όπως είναι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, τα δυναμικά συστήματα αγορών, ο ανταγωνιστικός διάλογος και η συμφωνία πλαίσιο.


Ilovemetsovo.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου